1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które załączamy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. "administrator")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na tej stronie internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam przez Państwa swoich danych. Mogą to być np. informacje wpisane przez Państwa do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach przechowywania Państwa zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczenia opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone w określonych okolicznościach. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

W przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo" na niniejszej stronie internetowej.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez osoby trzecie
Istnieje możliwość, że podczas wizyty na tej stronie internetowej Państwa sposób przeglądania będzie poddawany analizie statystycznej. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tzw. programów analitycznych

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b GDPR) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).

Nasz host będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych oraz do wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o przetwarzanie zamówienia.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. poprzez komunikację e-mailową) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego (zwanego w GDPR "administratorem danych")

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Yokohama Europe GmbH
Monschauerstr. 12
40549 Düsseldorf
Niemcy

Telefon : 0211 53 74 05 0
E-Mail : contact@yokohama.eu

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami prawa

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Sanja Kudus-Besirevic
Bechtle GmbH
Piepersberg 42, 42653 Solingen

E-mail: datenschutz.solingen@bechtle.com

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Szereg czynności związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać już udzieloną zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 SECT. 1 LIT. E LUB F GDPR, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PODSTAWY WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH ON DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ WAŻNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONANIE LUB OBRONA PRAW (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 GDPR).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 GDPR).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony internetowej, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po tym, że w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdym czasie żądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych. W razie pytań dotyczących tego tematu lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji "Informacje wymagane przez prawo

Informowanie o danych, ich korygowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo".
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w sekcji "Informacje wymagane przez prawo". Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku, gdy powinni Państwo zakwestionować poprawność swoich danych zarchiwizowanych przez nas, zwykle będziemy potrzebować pewnego czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.
   
 • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
   
 • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
   
 • Jeśli wniosłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały zostać zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień ustawowych, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w punkcie "Informacje wymagane przez prawo", do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej strony internetowej i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe i strony wykorzystują to, co branża określa mianem "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one albo przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji), albo są trwale archiwizowane na Państwa urządzeniu (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę na Państwa urządzeniu zapisywane są pliki cookie podmiotów trzecich (pliki cookie podmiotów trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różnorodne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeżeli zażądano od Państwa zgody na zapisywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są zapisywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o każdym zamieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie osób trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w związku z niniejszymi zasadami ochrony danych i ewentualnie poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersję używanej przeglądarki
   
 • Używany system operacyjny
   
 • URL odsyłającego
   
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp
   
 • Czas zapytania do serwera
   
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b GDPR, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli o to poproszono.

Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostają u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas z prośbą o usunięcie danych, cofną zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - w szczególności okresów przechowywania danych.

Żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym rozpatrywaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), jeśli została ona uzyskana.

Dane przesłane przez Państwa do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub wygaśnie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się na tej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Podane przez Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z oferty lub usług, na które się Państwo zarejestrowali. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W celu powiadamiania Państwa o ważnych zmianach w zakresie naszej oferty lub w przypadku modyfikacji technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie. Po tym czasie dane te zostaną usunięte. Nie narusza to obowiązkowych ustawowych zobowiązań do przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych

Na tej stronie internetowej i jej stronach korzystamy z wtyczek sieci mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki te można z reguły rozpoznać po pojawiających się logotypach mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie, używamy tych wtyczek tylko w połączeniu z tak zwanym rozwiązaniem "Shariff". Aplikacja ta uniemożliwia zintegrowanym na tej stronie wtyczkom przekazywanie danych do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko wejdą Państwo na naszą stronę.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zostanie nawiązane dopiero po aktywacji danej wtyczki poprzez kliknięcie na przycisk przynależności (co oznacza Państwa zgodę). Gdy tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie do Państwa konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Mają Państwo możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Wtyczka do Twittera

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez Państwa strony internetowe są powiązane z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu, dane są przekazywane również do Twittera. Musimy zaznaczyć, że my, oferenci tej strony internetowej i jej stron nie wiemy nic o treści przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem:  https://twitter.com/en/privacy.

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać w każdej chwili odwołane.

Użytkownik ma możliwość zresetowania swoich ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę internetową. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane o użytkownikach, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. cookies lub fingerprinting urządzenia). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji usług oferowanych online oraz działań reklamowych operatora. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 par. 6 par. 1 lit. a GDPR; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w połączeniu z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, odznaczając marketingowe pliki cookie w zarządzaniu zgodami lub pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia zapisane przez Google, powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną po 14 miesiącach zanonimizowane lub usunięte. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kliknąć na następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

7. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie internetowej, będziemy potrzebowali od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych danych do przesyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, np. klikając na link "Unsubscribe" w newsletterze. Nie narusza to zgodności z prawem dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub dostawcy usług newslettera, a po rezygnacji z subskrypcji newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Dane zapisane u nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Zapisanie na czarnej liście jest nieokreślone. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Na tej stronie internetowej osadzone są filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

połączenie z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube zostanie poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać na Państwa urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli podczas odwiedzin naszej strony są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa wzorców przeglądania do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube wynika z naszego zainteresowania atrakcyjną prezentacją naszych treści online. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej umowy, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. 6 par. 1 lit. a GDPR; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji o tym, jak YouTube obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki Google Web Fonts

Aby zapewnić jednolitość czcionek używanych na tej stronie internetowej, strona ta korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Gdy wejdą Państwo na stronę naszej witryny, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google dowie się, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody (np. zgoda na archiwizację plików cookie), dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Każda taka zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, użyta zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Państwa komputerze.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod tym linkiem:  https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z oświadczeniem Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma wpływu na transfer danych.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić odnalezienie lokalizacji podanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. Ta deklaracja zgody może być odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. Usługi niestandardowe

Podania o pracę

Oferujemy odwiedzającym naszą stronę internetową możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych, które otrzymujemy od Państwa w związku z procesem składania podań o pracę. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli złożą Państwo do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeżeli będą one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania lub nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną dla powyższego jest § 26 New GDPR zgodnie z prawem niemieckim (negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6 ust. 1 lit. b GDPR (negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a GDPR (negocjacje umowy ogólnej). 6 ust. 1 lit. a GDPR. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W ramach naszej firmy Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę zakończy się rekrutacją, dane, które podałeś, zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 New GDPR i art. 6 ust. 1 lit. b GDPR. 6 Sect. 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Państwu oferty pracy lub odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

10. Wykorzystanie WhatsApp Business do komunikacji

W celu umożliwienia kontaktu z nami oraz w celach korespondencyjnych, oferujemy Państwu możliwość dotarcia do nas za pośrednictwem WhatsApp Business.

Operatorem tej usługi jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("WhatsApp"), spółka zależna firmy Facebook. Zarówno my (YOKOHAMA Europe GmbH), jak i WhatsApp mamy dostęp do Państwa numeru telefonu.

Dane będą również przekazywane przez WhatsApp do serwerów Facebooka w USA i przetwarzane przez WhatsApp i Facebook zgodnie z Polityką Prywatności WhatsApp, co obejmuje również przetwarzanie dla własnych celów, takich jak ulepszanie usługi WhatsApp. Pragniemy zaznaczyć, że WhatsApp uzyskuje również dostęp do książki adresowej używanego urządzenia i przechowywanych w niej danych kontaktowych. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania tych danych przez WhatsApp i Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Przetwarzamy Państwa numer telefonu, imię i nazwisko, jak również inne dane podane przez Państwa oraz treść zapytania lub wiadomości, aby przetworzyć Państwa żądanie i móc odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Podstawą tego przetwarzania i przekazywania danych do WhatsApp w tym kontekście jest Art. 6 par. 1 s. 1 b, GDPR, o ile Państwa żądanie dotyczy istniejącego stosunku umownego z nami lub służy do zainicjowania takiego stosunku umownego. W przeciwnym razie to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 para. 1 s. 1 f) GDPR, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest staranne przetwarzanie Państwa zapytania i rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych. Uwzględniamy Państwa interesy, zapewniając, że komunikacja za pośrednictwem WhatsApp jest tylko dodatkową opcją. Oczywiście mogą Państwo kontaktować się z nami również w inny sposób, na przykład poprzez rozmowę telefoniczną, e-mail lub poprzez nasz formularz kontaktowy na stronie internetowej, jak opisano wcześniej w tej sekcji. Ponadto do opcji kontaktu za pośrednictwem WhatsApp używamy w miarę możliwości oddzielnego urządzenia, w którym zapisywane są wyłącznie dane kontaktowe pytających, którzy komunikują się z nami za pośrednictwem WhatsApp, przy czym WhatsApp otrzymuje dane wyłącznie od pytających, którzy chętnie korzystają z tej usługi.