Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów przez firmę YOKOHAMA Europe GmbH

1. Możliwość zastosowania

1.1. Z zastrzeżeniem odmiennych pisemnych uzgodnień, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "GTC") mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich obecnych i przyszłych stosunków umownych pomiędzy YOKOHAMA Europe GmbH (zwaną dalej "Yokohama", "my", "nas") jako sprzedającym a klientem, który zawierając umowę kupna-sprzedaży działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (w rozumieniu § 14 BGB), będąc tym samym przedsiębiorcą (zwanym dalej "Nabywcą", przy czym Yokohama i Nabywca łącznie zwani są dalej "Stronami").

1.2. Niniejsze OWH zostaną udostępnione przez nas Nabywcy zgodnie z zasadami zwyczajowo stosowanymi między Stronami, w tym poprzez ich publikację na naszej stronie internetowej. Takie zasady będą miały zastosowanie do wszelkich przyszłych zmian niniejszych OWH wprowadzanych przez Yokohamę w dowolnym czasie.

1.3.Niniejsze OWH mają zastosowanie wyłącznie. Odmienne lub sprzeczne warunki Nabywcy nie mają zastosowania i nie stają się częścią umowy, nawet jeśli nie sprzeciwimy się im wyraźnie, zawrzemy umowę bez zastrzeżeń i/lub jeśli warunki te zostaną zawarte w potwierdzeniu zamówienia następującym po naszym zamówieniu lub cesji. Umowy specjalne i umowy dodatkowe wymagają pisemnej zgody firmy Yokohama.

2. Oferta i zawarcie umowy

Oferty Yokohama nie są prawnie wiążące. Umowę uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Yokohama potwierdzi zamówienie Nabywcy na piśmie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. Dostawa zamówionego towaru do Nabywcy jest równoznaczna z potwierdzeniem zamówienia.

3. Przedmiot dostawy

3.1. Yokohama jest uprawniona do dostaw częściowych.

3.2.Informacje o towarach i specyfikacje wykonania dotyczące elementów dostarczanych przez Yokohama nie są wiążące, chyba że zostaną przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie. W przypadku wątpliwości, zastosowanie mają informacje i specyfikacje zawarte w pisemnym potwierdzeniu zamówienia. Specyfikacje jakościowe uznaje się za niezależne gwarancje tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie zadeklarowane przez Yokohama.

3.3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany projektu i konstrukcji naszych towarów, które uznamy za stosowne ze względu na postęp techniczny lub według naszego uznania, pod warunkiem, że zmiana nie jest nieuzasadniona dla Zamawiającego. Niewielkie odchylenia od wymiarów i wag podanych w naszych prospektach lub wykazach towarów oraz w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie są dopuszczalne, jeżeli odchylenia te nie przekraczają 10% i nie wpływają negatywnie na przydatność przedmiotu dostawy do zamierzonego celu.

3.4.Nieznaczne odchylenia od uzgodnionej jakości, jak również nieznaczne pogorszenie użyteczności dostarczonego towaru są dopuszczalne i nie są uznawane za wadliwe wykonanie.

4. Terminy dostaw

4.1. Yokohama będzie zawsze dążyć do przestrzegania okresów i terminów wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. Nabywca może wyznaczyć nam na piśmie rozsądny termin dodatkowy na dostawę, nie krótszy niż dwa tygodnie, a w przypadku towarów kontenerowych nie krótszy niż cztery tygodnie, po przekroczeniu pierwotnie wskazanych terminów lub okresów. Dopiero po upływie tego okresu prolongaty Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia terminu późniejszego wykonania; odmowa wykonania po upływie tego okresu musi zostać nam wcześniej wyraźnie zagrożona. Dalsze roszczenia odszkodowawcze z powodu niewykonania lub przerwania zobowiązania do wykonania świadczenia reguluje punkt 9 (Ograniczenie odpowiedzialności) niniejszych OWH.

4.2.Nie uważa się, że pozostajemy w zwłoce, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec nas.

5. Opakowanie, wysyłka i przejście ryzyka

5.1. Yokohama ponosi odpowiedzialność za wybór materiału opakowaniowego i opakowania.

5.2.Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do dostarczenia przesyłki opłaconej przez pocztę, przesyłki opłaconej na dowolnej niemieckiej stacji kolejowej lub przesyłki opłaconej w inny zwyczajowo przyjęty sposób. Jeśli Zamawiający życzy sobie przyspieszonej wysyłki (np. ekspresowy transport lotniczy), ponosi on różnicę między kosztami przesyłki a wyższymi kosztami. Opłaty za wysyłkę ponosi Nabywca. Nie przyznaje się rekompensaty za odbiór własny. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ponosi koszty dostawy.

5.3.Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia towaru do osoby odpowiedzialnej za wysyłkę, nie później jednak niż z chwilą opuszczenia jednego z naszych magazynów, niezależnie od tego, czy przesyłka jest nadawana z miejsca spełnienia świadczenia i kto ponosi koszty frachtu.

5.4.Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, ryzyko przechodzi na Zamawiającego od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki. Koszty wynikające z opóźnienia ponosi Nabywca. Towary wskazane jako gotowe do wysyłki, transportu lub odbioru oraz towary, które nie zostały odebrane, mogą być według wyłącznego uznania Yokohama przechowywane i fakturowane tak, jakby zostały dostarczone przez Yokohama na koszt i ryzyko Nabywcy.

5.5. Zamawiający potwierdza odbiór towarów wyłącznie na naszych dowodach dostawy dołączonych do towarów lub na dokumentach przewozowych firm kurierskich lub innych firm transportowych, z pieczęcią, datą odbioru i podpisem.

5.6. Zwrot dostarczonych zgodnie z umową towarów jest zasadniczo wykluczony. W wyjątkowych przypadkach i bez uznania prawnego obowiązku ze strony Yokohama, możemy przyjąć z powrotem towar w stanie wolnym od wad za cenę zakupu i mamy prawo do naliczenia ryczałtu za koszty poniesione w związku ze zwrotem w wysokości 10% ceny zakupu. Nota kredytowa za zwrot towaru zostanie wystawiona z uwzględnieniem wszystkich składników stanu po pozytywnym wyniku naszej kontroli jakości.

6. Ceny i płatność

6.1. Wszystkie podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej (VAT). Dostawa i fakturowanie odbywają się po cenach łącznych (cena katalogowa i podatek VAT) i na warunkach obowiązujących w momencie wysyłki lub odbioru zamówionych towarów.

6.2.Faktury Yokohamy należy opłacać bez kosztów i opłat pocztowych. Faktury są natychmiast wymagalne. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego na fakturach lub dowodach dostawy (data stanowiąca podstawę do zwłoki), Nabywca jest zobowiązany do zwrotu ustawowych odsetek za zwłokę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych przez zwłokę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na wcześniejsze powiadomienie o zwłoce w formie upomnienia. Yokohama zastrzega sobie prawo do potrącenia w każdym przypadku płatności przychodzących z najstarszym roszczeniem wraz z narosłymi odsetkami oraz poniesionymi kosztami.

6.3.Jeżeli z Zamawiającym uzgodniono procedurę polecenia zapłaty SEPA, jesteśmy uprawnieni do wstępnego powiadomienia Zamawiającego do trzech dni roboczych przed danym poleceniem zapłaty.

6.4.Jeżeli Nabywca zalega z należną płatnością lub jeżeli Yokohama ma uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Nabywcy, Yokohama może zażądać uregulowania wszystkich zaległych płatności za już dostarczone towary. Wątpliwości co do wypłacalności Nabywcy istnieją w szczególności w przypadku wystawienia zwrotnych not obciążeniowych, niehonorowania czeków lub weksli, bezskuteczności środków egzekucyjnych, wezwania Nabywcy do złożenia oświadczenia majątkowego lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Termin dostawy wszystkich zamówionych, ale jeszcze niedostarczonych towarów zostaje w takim przypadku przedłużony do czasu zapłacenia wszystkich zaległych faktur w całości. Jesteśmy również uprawnieni według własnego uznania do żądania odpowiedniego zabezpieczenia naszych roszczeń.

6.5.Kupujący jest uprawniony do potrącenia z naszymi roszczeniami płatniczymi lub do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia Kupującego wobec Yokohamy są bezsporne lub zostały prawomocnie rozstrzygnięte przez sąd.

7. Zachowanie tytułu

7.1. Wszystkie towary dostarczone przez Yokohamę pozostają własnością Yokohamy do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń Yokohamy, w tym wszystkich przyszłych roszczeń wynikających z umownych stosunków handlowych z Zamawiającym niezależnie od przyczyny i z uwzględnieniem wszelkich bieżących należności kredytowych (towary objęte zastrzeżeniem własności). W przypadku faktur bieżących zastrzeżenie własności służy jako zabezpieczenie roszczeń Yokohama z tytułu salda.

7.2.Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Prawo do odsprzedaży jest odwołalne, jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę lub uzgodni ze swoimi klientami niezbywalność roszczeń płatniczych wobec nich.

7.3. Roszczenia płatnicze Nabywcy wobec jego klientów z tytułu odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, jak również te roszczenia Nabywcy w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności, które powstaną z jakiegokolwiek innego powodu prawnego wobec jego klientów, zostają niniejszym już z góry przeniesione przez Nabywcę na Yokohama w całości tytułem zabezpieczenia, niezależnie od tego, czy towary te są odsprzedawane pojedynczo, czy razem z innymi przedmiotami. W tym ostatnim przypadku roszczenie scedowane na Yokohamę obejmuje kwotę wartości towarów objętych zastrzeżeniem własności. Yokohama niniejszym akceptuje tę wcześniejszą cesję.

7.4.W przypadku uzgodnienia umowy rachunku bieżącego pomiędzy Zamawiającym a jego klientem (klientami), na Yokohamę zostaje niniejszym scedowana odpowiednia wierzytelność z tytułu salda rachunku bieżącego na rzecz Zamawiającego, do wysokości naszych nieuregulowanych roszczeń wobec Zamawiającego.

7.5.Przeniesione na nas wierzytelności będą stanowić zabezpieczenie wszystkich naszych roszczeń wobec Zamawiającego, w tym również tych, które powstaną w przyszłości.

7.6. Zamawiający jest uprawniony do ściągania przelanych wierzytelności, jeżeli i o ile należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych. Jeśli Zamawiający nie wypełnia prawidłowo swoich zobowiązań płatniczych, jest on zobowiązany do poinformowania swoich klientów o cesji wierzytelności na rzecz Yokohamy oraz do dostarczenia Yokohamie wszystkich niezbędnych danych o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, potrzebnych do ściągnięcia wierzytelności, jak również do dostarczenia w tym celu wszystkich niezbędnych dokumentów.

7.7. Zastrzeżenie własności rozciąga się również na pełną wartość takich produktów powstałych w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia naszych towarów. Przetwarzanie i przekształcanie odbywa się zawsze na zlecenie Yokohamy z wykluczeniem przejęcia własności przez przetwarzającego zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), ale bez żadnych zobowiązań dla Yokohamy. W przypadku przetwarzania przez Zamawiającego innych towarów nie należących do Yokohama, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności do wartości innego towaru w momencie przetwarzania. Jeśli towar zastrzeżony zostanie połączony lub wymieszany z innymi towarami zgodnie z §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), Yokohama staje się współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli Nabywca nabywa wyłączną własność poprzez połączenie lub wymieszanie, Nabywca niniejszym przenosi na Yokohamę współwłasność w stosunku wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności do wartości pozostałych towarów w momencie połączenia lub wymieszania. Yokohama niniejszym z góry akceptuje to przeniesienie własności. Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał towary będące naszą (wspólną) własnością.

7.8.Jeżeli Nabywca zamierza dokonać cesji wierzytelności z tytułu odsprzedaży w ramach faktoringu, jest on zobowiązany do uprzedniego poinformowania o tym fakcie Yokohamy. Cesja w ramach faktoringu jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy Yokohama wyrazi na nią wyraźną zgodę na piśmie.

7.9. Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów będących własnością Yokohamy jest niedozwolone.

7.10. W przypadku postępowania upadłościowego Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania każdej osoby trzeciej, że towar jest własnością Yokohamy, poprzez oznakowanie lub w inny odpowiedni sposób. W przypadku złożenia przez Nabywcę własnego wniosku o niewypłacalność oznaczenie to powinno zostać dokonane przed złożeniem wniosku; w przypadku wniosku wierzyciela oznaczenie to powinno zostać dokonane niezwłocznie po wysłuchaniu dłużnika, tj. Nabywcy. To samo obowiązuje w przypadku środków zajętych przez strony trzecie przeciwko Nabywcy. Jokohama zostanie poinformowana niezwłocznie po wystąpieniu takiego zdarzenia.

7.11. Dopóki istnieje roszczenie na rzecz Yokohamy, Yokohama ma prawo w każdym czasie żądać od Nabywcy informacji, które z dostarczonych towarów objętych zastrzeżeniem własności są nadal w posiadaniu Nabywcy i gdzie się znajdują. Ponadto Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Yokohama o wszelkich zmianach miejsca przechowywania z podaniem nowego miejsca przechowywania. Yokohama jest również uprawniona do kontroli takich towarów w tych miejscach w dowolnym czasie po uprzednim zawiadomieniu.

7.12.W przypadku naruszenia umowy przez Nabywcę, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy po wystosowaniu upomnienia. Nabywca jest wówczas zobowiązany do wydania towaru. Prawo do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania umowy pozostaje nienaruszone przez odstąpienie od umowy. Postaramy się jednak po uprzednim powiadomieniu sprzedać zwrócony towar w możliwie najlepszy sposób.

7.13. Zamawiający jest zobowiązany do starannego przechowywania towarów objętych zastrzeżeniem własności oraz do wystarczającego ubezpieczenia ich na własny koszt przed ogniem, wodą i kradzieżą. Nabywca niniejszym przenosi na firmę Yokohama swoje roszczenia wobec firmy ubezpieczeniowej w przypadku szkody i w wysokości szkody na naszych towarach zastrzeżonych. Yokohama niniejszym przyjmuje tę cesję.

7.14. Na pisemne żądanie Zamawiającego jesteśmy zobowiązani do przeniesienia naszego mienia, mienia zastrzeżonego oraz innych przedmiotów zabezpieczenia w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość towarów zastrzeżonych oraz innych zabezpieczeń przekracza o więcej niż 10% odpowiednią łączną sumę naszych roszczeń wobec Zamawiającego.

8. Odpowiedzialność za wady

8.1. Nabywca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towarów niezwłocznie po ich otrzymaniu i powiadomienia Yokohama o wszelkich wadach. Zawiadomienie o wadach musi być dokonane niezwłocznie. Późniejsze zawiadomienia o wadach, które mogły zostać wykryte podczas starannej kontroli po otrzymaniu towarów, są uważane za nieistotne i nie uzasadniają roszczeń Nabywcy. Wady, które nie mogły zostać wykryte pomimo starannej kontroli, muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu. Również w tym przypadku brak niezwłocznego zawiadomienia o wadzie powoduje, że zawiadomienie o wadzie jest bezprzedmiotowe.

8.2. Odmienne ilości dostawy należy odnotować na dokumentach dostawy lub wysyłki. Wady opakowania są nieistotne, o ile nie wpływają na przydatność towaru.

8.3. Pod warunkiem terminowego i kompletnego zgłoszenia wad, odwołanie się Nabywców zaopatrywanych bezpośrednio przez Yokohama jest dozwolone jedynie w odniesieniu do takich nowo wyprodukowanych opon, które są udostępniane do kontroli działowi zapewnienia jakości Yokohama.

8.4. W przypadku uzasadnionych powiadomień o wadach, Yokohama jest zobowiązana do zwrotu ceny zakupu, usunięcia wady lub dostarczenia wolnego od wad towaru zastępczego w ciągu czterech tygodni od otrzymania wadliwego towaru. Prawo do wyboru rodzaju późniejszego świadczenia pozostaje w każdym przypadku według naszego uznania. W przypadku odstąpienia od umowy lub późniejszej dostawy Yokohama ma prawo obciążyć klienta końcowego, który nie jest konsumentem, ale przedsiębiorcą (w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB)) potrąceniem odpowiadającym stopniowi zużycia i rozdarcie uszkodzonej opony; wyżej wymienione prawo do potrącenia nie ma zastosowania, jeżeli dany przedmiot uległ pogorszeniu z powodu używania zgodnie z jego przeznaczeniem, a ponadto, jeżeli pogorszenie nastąpiło, mimo że klient końcowy wykazał staranność, którą zwykle dokłada we własnych sprawach .

8.5.Po spełnieniu świadczenia gwarancyjnego wadliwy przedmiot staje się własnością Yokohamy. Roszczenie regresowe jest wykluczone, jeżeli zobowiązanie gwarancyjne Nabywcy opiera się na zobowiązaniu gwarancyjnym Nabywcy, które przekracza ustawowe zobowiązania z tytułu rękojmi za wady. Roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od dostawy do klienta końcowego/konsumenta Nabywcy, ale nie później niż po upływie pięciu lat od dostawy do Nabywcy.

8.6. Roszczenia z tytułu wad są w szczególności wykluczone pod następującymi warunkami:

a) jeśli reklamowana wadliwa opona nie zostanie przedstawiona Yokohamie;

b) jeśli wada materiałowa wynika z działań Kupującego lub jego zastępców lub jeśli Kupujący lub jego zastępcy wykonali montaż niewłaściwie;

c) w zakresie, w jakim zobowiązanie Kupującego wobec klienta końcowego opiera się na zobowiązaniu gwarancyjnym Kupującego, które przekracza ustawowe zobowiązania gwarancyjne za wady;

d) o ile niewłaściwie interwencje i naprawy, bieżnikowanie lub przetwarzanie w jakikolwiek inny sposób zostały przeprowadzone na naszych produktach przez jakąkolwiek stronę inną niż Yokohama;

e) jeśli ciśnienie w oponach zalecane przez nas lub przez producenta oryginalnego wyposażenia/producenta pojazdu lub standardowe ciśnienie w oponach nie zostało zachowane, co spowodowało usterkę;

f) jeśli opona uległa uszkodzeniu, ponieważ została poddana nieuzasadnionemu obciążeniu, na przykład przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia i odpowiedniej maksymalnej dozwolonej prędkości lub była używana w rajdach i/lub wyścigach bez wyraźnej zgody Yokohamy;

g) jeśli opona została uszkodzona z powodu nieprawidłowego ustawienia koła lub jeśli jej osiągi uległy pogorszeniu z powodu innych usterek w nadkolu (np. nierównowaga dynamiczna) lub jeśli była bieżnikowana przez stronę trzecią;

h) jeśli opona została zamontowana na obręczy nieprzypisanej do niej, niesprawdzona, zardzewiała lub w inny sposób uszkodzona;

i) jeśli opona została uszkodzona przez uderzenie zewnętrzne lub uszkodzenie mechaniczne lub została narażona na działanie zewnętrznego ogrzewania, które spowodowało usterkę;

j) w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzenia, które jest zwykle spowodowane niewłaściwą obsługą, np. niewłaściwe zmiany profilu, wcięcia itp. lub z powodu wypadku;

k) jeśli opona wykazuje uszkodzenia związane z nakładaniem kolców, przysiadów itp. przez jakąkolwiek stronę trzecią;

l) jeżeli opony zostały zmodyfikowane w rozumieniu ust. 10 (Zmiany produktu) niniejszych OWH.

Powyższe postanowienia nie powinny być interpretowane jako przesunięcie ciężaru dowodu.

8.7. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wad będą przysługiwać wyłącznie z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 niniejszych OWU.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Yokohama ponosi odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze, niezależnie od ich charakteru prawnego, w tym w szczególności naruszenie obowiązku umownego lub czynu niedozwolonego, w następujących przypadkach:

a) umyślne wykroczenie;

b) śmierć lub obrażenia ciała;

c) niespełnienie wyraźnie przyjętej gwarancji;

d) jeśli w innych przypadkach przepisy prawne przewidują odpowiedzialność niezależnie od zaniedbania lub winy;

e) rażące zaniedbanie; i/lub

f) w zakresie, w jakim odpowiedzialność nie wystąpiła zgodnie z sekcją 9.1 a) do e), w przypadku naruszenia istotnego obowiązku (istotne naruszenie umowy);

Poza tym nasza odpowiedzialność jest wykluczona.

„Istotnym Obowiązkiem” w rozumieniu niniejszej umowy jest (i) każdy obowiązek umowny chroniący istotne stanowisko umowne Nabywcy, którego przyznanie jest zasadniczym celem i celem umowy, i/lub (ii) wszelkie obowiązki umowne, których wypełnienie jest podstawowym wymogiem umożliwiającym prawidłowe wykonanie umowy w pierwszej kolejności i którego wypełnieniu Nabywca zwykle może zaufać.

9.2.W przypadku punktu 9.1 d)-f) Yokohama ponosi odpowiedzialność wyłącznie za typową i przewidywalną szkodę.

9.3.Wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, zgodnie z punktami 9.1 do 9.2, mają również zastosowanie w takim samym stopniu w odniesieniu do wszelkich działań przedstawicieli prawnych Yokohama, pracowników wykonawczych i niewykonawczych oraz innych osób działających w zastępstwie, jak również podwykonawców. Yokohama nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pracowników lub inne osoby pomocnicze, które są zaangażowane w wykonywanie obowiązków umownych Yokohamy przez Nabywcę, a Nabywca jest zobowiązany do zwolnienia Yokohamy z wszelkich kosztów i roszczeń osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez takie osoby. Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy osoby te są uważane za osoby pomocnicze Yokohamy.

9.4. Powyższe postanowienia nie mogą być interpretowane jako przeniesienie ciężaru dowodu.

9.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań w przypadku, gdy niewykonanie to jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą (siła wyższa) (w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadku akcji protestacyjnych, środków urzędowych, takich jak ograniczenia importu lub eksportu, zakłóceń w funkcjonowaniu lub ruchu, pożarów, powodzi, szkód wyrządzonych przez wodę, piractwa oraz niedoborów energii lub surowców, pandemii). Podczas działania siły wyższej nasz obowiązek wykonania zobowiązań zostaje zawieszony. Okres dostawy lub okres prolongaty zostaje przedłużony o czas trwania opóźnienia bez dalszej zwłoki po odpowiednim powiadomieniu przez Yokohama. W przypadku, gdy wykonanie naszych zobowiązań umownych jest niemożliwe z powodu działania siły wyższej przez okres dłuższy niż trzydzieści dni, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od umowy bez interwencji sądowej i bez jakiegokolwiek obowiązku naprawienia szkody poniesionej przez Nabywcę.

9.6. Odpowiedzialność ustawowa Zamawiającego pozostaje nienaruszona.

10. Zmiany w produktach

10.1. Nabywca jest zobowiązany do odsprzedaży produktów Yokohamy osobom trzecim zgodnie z klasyfikacją Yokohamy. Zamawiający zobowiązany jest ponadto do dokładnego wyjaśnienia swoim klientom charakteru i szczegółów technicznych tych towarów.

10.2. Produkty Yokohama, które zostały zmodyfikowane od momentu dostawy, w szczególności, których numery seryjne zostały starte lub których jakość została obniżona, nie mogą być używane w ruchu drogowym ani dostarczane osobom trzecim.

11. Ochrona prywatności

Kupujący jest informowany, że w stosownych przypadkach dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Yokohama zgodnie z postanowieniami DSGVO. Nasze obowiązujące polityki prywatności i dokumenty informacyjne są udostępnione w oddzielnej dokumentacji.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Miejscem wykonania i wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych jest Düsseldorf. Yokohama ma jednak prawo pozywać Nabywcę również w każdym innym miejscu prawnie właściwym.

12.2. Niniejsze OWH oraz wszelkie umowy z nich wynikające podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec (z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

12.3. W uzupełnieniu do niniejszej angielskiej wersji językowej niniejszych OWH, niniejsze OWH mogą być również dostępne w innych językach w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą wersją angielską a innymi wersjami niniejszych OWU, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

12.4.Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWU będą lub staną się nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWU. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub nieskuteczne postanowienie ważnym postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego. To samo obowiązuje w przypadku luki prawnej.