De website van YOKOHAMA Europe is opgezet als een informatiebron voor klanten en potentiële klanten. De website van YOKOHAMA Europe is gemaakt om klanten, potentiële klanten en andere websitebezoekers te informeren over YOKOHAMA en YOKOHAMA's productassortiment.

Door de website van YOKOHAMA Europe te bezoeken, stemt u ermee in zich te houden aan de hieronder gestelde voorwaarden. Indien u niet van zins bent u te houden aan de voorwaarden in deze kennisgeving, dient u de website van YOKOHAMA Europe niet te gebruiken en geen materialen van de website te downloaden. YOKOHAMA heeft het recht om naar eigen goeddunken delen van deze gebruiksvoorwaarden te veranderen, aan te passen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen en om op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving functies van de website van YOKOHAMA Europe te wijzigen, aan te passen of te verwijderen.

Bescherming van intellectuele eigendom

YOKOHAMA eist het auteursrecht ten aanzien van alle onderdelen van de website van YOKOHAMA Europe op, tenzij anderszins wordt vermeld.  Alle rechten voorbehouden. Yokohama verleent aan u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare beperkte licentie om de website van YOKOHAMA Europe als volgt te gebruiken:

1)  Bekijken en downloaden van informatie die toegankelijk is via de YOKOHAMA-webinterface.

2)  Gebruiken van informatie die toegankelijk is via de website van YOKOHAMA Europe, behoudens de gebruiksvoorwaarden in deze kennisgeving.

U stemt ermee in dat u, behoudens uw gebruik van de website van YOKOHAMA Europe in overeenstemming met de aan u verleende licentie, zoals hierboven vermeld, geen inbreuk zult maken op het auteursrecht van YOKOHAMA ten aanzien van de informatie waartoe u via de interface of indirect vanaf de website van YOKOHAMA Europe toegang verkrijgt. U verklaart dat u geen informatie of afbeeldingen zult wijzigen en dat u op generlei wijze wijzigingen zult aanbrengen die resulteren in inbreuk op het auteursrecht van YOKOHAMA ten aanzien van de informatie.  Behoudens voor zover expliciet wordt vermeld in deze kennisgeving, verleent YOKOHAMA aan de gebruiker geen expliciet of impliciet recht ten aanzien van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, rechten in handelsgeheimen of andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud, het materiaal, de diensten en andere zaken op de website van YOKOHAMA Europe.

Disclaimer

Tenzij in een schriftelijke, door bevoegde vertegenwoordigers van u en YOKOHAMA ondertekende overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald, wordt alle inhoud van de website van YOKOHAMA Europe geleverd zonder enigerlei vorm van garantie, expliciet dan wel impliciet, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom of de garantie betreffende niet-inbreuk met betrekking tot alle materialen en diensten op de website van YOKOHAMA Europe en uw vermogen of onvermogen om de website en zijn inhoud te kunnen gebruiken.

De website van YOKOHAMA Europe kan technische of andere tekortkomingen, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. YOKOHAMA kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de inhoud van deze website, waaronder begrepen in de beschrijvingen van de hierin genoemde producten.
De inhoud van de website van YOKOHAMA Europe kan verouderd raken en YOKOHAMA verplicht zich er niet toe dergelijke materialen of diensten te actualiseren.  YOKOHAMA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud of voor informatie, materialen of diensten van derden waarnaar door de website van YOKOHAMA Europe wordt verwezen of die via links vanaf de website van YOKOHAMA Europe kunnen worden bereikt. 

Verwijzingen naar andere bedrijven of websites, hun diensten en producten, worden zonder enigerlei garantie, expliciet dan wel impliciet, verstrekt. In geen geval is YOKOHAMA of haar licentiegevers of medewerkers of leveranciers jegens u of derden aansprakelijk voor speciale, punitieve, incidentele of indirecte schade, dan wel gevolgschade van enigerlei aard, of voor welke schade dan ook, tenzij een schade wordt veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van vertegenwoordigers van YOKOHAMA, waaronder zonder enige beperking begrepen, schade die het gevolg is van verlies van gebruik of gegevens, dan wel winstderving, ongeacht of YOKOHAMA al dan niet op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of volgens welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze website of van enige website waarnaar vanaf deze website wordt verwezen of die via een link vanaf deze website kan worden bereikt.
Het gebruik van de website van YOKOHAMA Europe of het downloaden en verwerven van materialen via de website van YOKOHAMA Europe vindt plaats naar uw eigen goeddunken en op uw eigen risico en op basis van uw instemming dat u als enige verantwoordelijk bent voor enigerlei schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens welke het gevolg zijn van dergelijke activiteiten.

Geen enkel advies en geen enkele informatie, mondeling dan wel schriftelijk, door u verkregen van YOKOHAMA of via of van de website van Yokohama Europe brengt enigerlei garantie teweeg die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt vermeld.

De website van YOKOHAMA Europe is in heel Europa en wereldwijd toegankelijk en kan verwijzingen bevatten naar producten, diensten en programma's van YOKOHAMA die niet beschikbaar zijn in uw land.  Deze verwijzingen houden niet in dat YOKOHAMA voornemens is dergelijke producten, diensten of programma's in uw land aan te bieden.

Gebruik van informatie

Indien u in uw gang naar of tijdens het gebruik van de website van YOKOHAMA Europe informatie verstrekt, stemt u ermee in dat deze informatie voor YOKOHAMA beschikbaar is om te gebruiken op elke manier die de onderneming geschikt acht, behoudens toepasselijke wettelijke bepalingen, waaronder (zonder enige beperking) begrepen privacywetgeving.  U stemt er ook mee in dat u geen informatie uploadt of anderszins verstrekt die lasterlijk, kwaadwillig of anderszins onwettig is en die inbreuk maakt op het auteursrecht of andere eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De website van YOKOHAMA Europe (met uitzondering van websites die via een link op de website van YOKOHAMA Europe worden bereikt) wordt beheerd door YOKOHAMA Europe GmbH vanuit haar kantoren in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarvan ze deel uitmaken, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht. YOKOHAMA behoudt zich echter het recht voor om in elk ander land dan Duitsland gerechtelijke stappen te ondernemen om haar belangen te beschermen of haar rechten af te dwingen wanneer de onderneming zulks nodig acht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en YOKOHAMA met betrekking tot de website van YOKOHAMA Europe en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en eerdere (schriftelijke en mondelinge) afspraken tussen u en YOKOHAMA. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een ondertekende overeenkomst of als volgt: YOKOHAMA kan deze overeenkomst wijzigen door op de plaats op de website van YOKOHAMA Europe waar ook de vorige algemene voorwaarden zijn gepubliceerd, herziene algemene voorwaarden te publiceren. Als u gebruik blijft maken van de materialen, diensten of onze website, wordt u geacht de herziene algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Cookies

Een 'cookie' is een kleine hoeveelheid gegevens die door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en tijdelijk op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookiebestanden bewaren en volgen soms ook informatie over wat u op de website doet.  Deze informatie stelt ons in staat diensten aan te bieden en te leveren die sterk op maat zijn toegesneden. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt geplaatst.  Via de optie 'help' op de werkbalk van de meeste browsers komt u te weten hoe u dit moet doen.  Maar als u er voor kiest alle cookies te weigeren, kunt u geen gebruik maken van de diensten van de website van Yokohama Europe waarvoor het nodig is dat u informatie verstrekt om er gebruik van te kunnen maken.

Links

De website van YOKOHAMA Europe kan links bevatten naar websites van derden die niet onder de zeggenschap van YOKOHAMA Europe vallen. YOKOHAMA doet geen uitspraken en geeft geen garantie ten aanzien van andere websites waartoe u via de website van YOKOHAMA Europe toegang hebt. YOKOHAMA verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden geplaatst, de via de links bereikte websites geen illegale elementen bevatten. YOKOHAMA heeft geen invloed op de huidige of toekomstige inhoud van de via de links bereikte websites.  Wanneer u een website bezoekt die niet van YOKOHAMA is, doet u dit op eigen risico en YOKOHAMA is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van enigerlei informatie, gegevens, meningen, adviezen of uitspraken op deze via links bereikte websites, noch voor de kwaliteit van op dergelijke via links bereikte websites beschikbare producten of diensten, noch voor enigerlei schade die of verlies dat wordt veroorzaakt of wordt beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door te vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke link, de via de link bereikte website of de bron daarvan. YOKOHAMA biedt deze links enkel aan voor uw gemak en de opname van dergelijke links impliceert niet dat YOKOHAMA enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke via links bereikte websites.

Geldigheid

Indien er, in het bijzonder met betrekking tot de disclaimer, doch niet daartoe beperkt, in deze algemene voorwaarden bepalingen staan die niet geldig zijn, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Privacybeleid

Onderstaande link geeft toegang tot de pagina met het YOKOHAMA-privacybeleid waarin het gebruik wordt geregeld van alle informatie die van u via de website YOKOHAMA Europe wordt verkregen.

Copyright 2008 YOKOHAMA Europe